Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tímto Vás  informujeme o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Data software Brno, spol. s r.o. (dále také  jen   „DSB“). Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Současně Vás ujišťujeme, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností DSB považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.

Osobní údaje podléhají elektronické i procedurální kontrole a společnost DSB disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím. Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. obchodní firma, právní forma, kontaktní údaje…).

1. Souhlas se zasíláním newsletteru DSB

Zaškrtnutím pole „Souhlas se zasíláním newsletteru DSB“ a odesláním formulářů (kontakt) uděluji souhlas společnosti Data software Brno, spol. s r.o., IČ: 60743590, se sídlem Barvičova 33/36, 602 00 Brno, se zpracováním mých osobních údajů (konkrétně: jméno, příjmení a elektronická adresa) pro účely zasílání pravidelného newsletteru, a to po dobu možné obchodní spolupráce. Tento souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Se svými právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsem se seznámil/a na stránkách Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti DSB.

2. Správce Vašich osobních údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem je společnost Data software Brno, spol. s r.o., IČ: 60743590, se sídlem Barvičova 33/36, CZ 602 00 Brno, 602 00 Brno, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci společnosti DSB jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti DSB, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

3. Osobní údaje, které o Vás DSB zpracovává

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste sdělili společnosti DSB v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou společností DSB zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

4. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje společnost DSB zpracovává zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace. Dále společnost DSB zpracovává osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona). Z právního důvodu našeho oprávněného zájmu Vám jako našim zákazníkům společnost DSB   zasílá newsletter. V případě, že nejste zákazníkem společnosti DSB a chcete od nás dostávat newslettery, společnost DSB tak činí na základě Vašeho souhlasu.

V případě zájmu pracovat po společnost DSB zpracovává společnost DSB  osobní údaje na základě souhlasu poskytnutého pro účely výběrového řízení a využíváme tyto údaje pro vyhodnocení vhodného kandidáta a následnou korespondenci. Webové stánky společnosti DSB využívají „cookies“ pouze na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku společnosti DSB. Tyto soubory umožňují společnosti DSB analyzovat Vaše používání webové stránky naší společnosti. Při Vašem prvním vstupu na webovou stránku společnosti DSB se objeví banner se žádostí o Váš souhlas s použitím „cookies“

5. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je společnost DSB povinna uchovávat podle platné legislativy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

TypNázevúčelexpirace
Cookies třetích stranGoogle AdsIdentifikace v rámci reklamní sítě Google opětovné cílení (retargeting)540 dní
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacíDle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stranLinkedINIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti LinkedIN 

6. Dobrovolnost  zpracování Vašich osobních údajů 

V případě, že nejste zákazníkem DSB, zpracování osobních údajů se děje vždy na základě Vašeho souhlasu (pro účely zasílání newsletterů či náboru nových zaměstnanců). V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody. 

7. Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů

Dle platné legislativy máte vůči společnosti DSB níže uvedená práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na výmaz (zejména pominul – li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány),
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
  • právo na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů),
  • právo vznést námitku týkající se zpracování vůči společnosti DSB,
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany společnosti DSB k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Při realizaci Vašich práv se obraťte info@dsb. Společnost DSB si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Jsme připravení Vám zodpovědět veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů. Společnost DSB vynaloží veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů ze záznamů DSB. Společnost DSB bude v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem, reagovat na Vaše uplatněná práva.